FAQs Complain Problems

जग्गा नाप जाँच तथा चार किल्ला छुट्टयाउने

लाग्ने समय: 
जग्गाको क्षेत्रफल अनुसार
जिम्मेवार अधिकारी: 
अमिन तथा कार्यालय प्रमुख
सेवा दिने कार्यालय: 
गाउँपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्क: 
१५००
आवश्यक कागजातहरु: 
  1.  जग्गा धनिको निवेदन
  2. जग्गाधनिको लालपुर्जा