FAQs Complain Problems

व्याक्तिगत घटनाहरुको सँख्यात्मक विवरण  ।

२०७७ बैसाख देखी चैत्र सम्म सम्पन्न भएका बिभिन्न व्याक्तिगत घटनाहरुको सँख्यात्मक विवरण  ।

आर्थिक वर्ष: